/تحلیلی/تاریخی/

کتاب‌های تحلیلی تاریخی ادبیات ورزشی، نگاه‌هایی هستند حرفه‌ای، جامعه‌شناسانه، گاهی فلسفی به دنیای ورزش و تاثیر آنها بر تاریخ. این کتاب‌ها علاوه بر داشتن محتوایی ورزشی، به تاریخ می‌روند، آنالیز و تحلیل کرده و ابعاد جدیدی را در معرض دید خواننده می‌گذارند.