خردورزش، مجموعه کتاب‌های جیبی‌ است که نگاهشان فراتر از ورزش رفته و به چیزی ورای این دنیای شگفت‌انگیز می‌نگرند. از فلسفه گرفته تا خاطرات زندگی‌ای سخت در رهایی از انقلابِ لیبی. از این مجموعه کارهای بیشتری در دست چاپ است.