/روانشناسی ورزشی، موفقیت/

مجموعه کتاب‌های روانشناسی ورزشی، موضوعاتی هستند که در موفقیت و انگیزه‌ی افراد کند و کاو کرده و بستری آموزشی دارند.

آنها به درونِ ذهنیتِ برنده‌ی قهرمانان رفته و راهکارهایی حتی مفید برای زندگی روزمره بیرون می‌کشند.