/قصه‌ی مربیان/

قصه‌ی مربیان، کتاب‌هایی است که مربیان شگفت‌انگیز ورزش‌های مختلف نوشته‌اند؛ آنها آمیزه‌ای از تجربه، خرد و فهم این مربیان و نگرش آنها به زندگی هستند.