مجموعه‌ی قهرمان نوجوان شامل کتاب‌هایی است کم حجم، جذاب و ساده‌خوان که به دوران کودکی و نوجوانی تا رسیدن به موفقیت ستاره‌های ورزش می‌پردازد این مجموعه به شدت برای نوجوانان و جوانان جذاب بوده وقادر است گامی مهم در جهت کتاب‌خوان شدن آنها بردارد.