اسطوره/حماقت/واقعیت

اسطوره/حماقت/واقعیت

اسطوره/حماقت/واقعیت یادداشتی بر مرگ دیگو آرماندو مارادونا؛ اسطوره‌ی خودآزار دنیای فوتبال   اسطوره: سال ۲۰۱۴ مارادوانا مصاحبه‌ای کرد و گفت: «می‌دونی اگر سراغ مواد نرفته بودم، چه بازیکنی می‌شدم؟» یک لحظه مکث می‌کنم. جمله‌ی بعدی او هم مهم است، اما این… نه؛ فکر...